Test

Donderdag 22 juni 2023

08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
Foyer
Foyer
Ontvangst
08:45 - 09:30
08:45 - 09:30

Pauze
11:05 - 11:30

Lunchpauze
12:15 - 13:30
12:15 - 13:30

Pauze
15:00 - 15:25

Borrel & Diner
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Athene
Athene
Plenaire openingsessie
09:30 - 10:15
09:30 - 10:15

09.30 - 09.45: Opening door dagvoorzitter Onno Gabel, IHE-Nederland

09.45 - 10.15: Plenaire presentatie: Hoe ontwikkel je samen met het zorgveld en IT-leveranciers een architectuurvisie voor landelijke zorgservices en gemeenschappelijke voorzieningen?

Sprekers
Pieter van Gemeren, VZVZ
Frank Willems, VZVZ

Gezondheidsdata-infra
10:20 - 11:05
10:20 - 11:05

Architectuur voor een gezondheidsdata-infrastructuur
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op het meervoudig gebruik van gezondheidsdata. Health-RI en CumuluZ staan voor een eenduidige infrastructuur voor zowel voor primair als secundair gebruik.

Sprekers
Niels Bolding, Health-RI
Ruud Bongers, UMCU/CumuluZ

Modelleerstandaarden
11:30 - 12:15
11:30 - 12:15

Het informatiestelsel specificeren: strategische studie naar modelleerstandaarden
Aangemoedigd door de Wegiz en de EHDS, is de regie op het zorginformatiestelsel volop in ontwikkeling. Projecten zoals de zib-transitie, de API-strategie e.a. geven vorm aan de inrichting van de bijbehorende strategie. Effectieve strategie vereist een goed geordend huis van specificaties zoals standaarden, normen, eisen, et cetera. Liefst geënt op internationale standaardisatie-ontwikkelingen. In een recent onderzoek naar internationale informatiemodelleer-standaarden geeft Nictiz overzicht over ontwikkelingen, onderscheidt het vier strategische scenario's voor het Nederlandse stelsel en wijst het één van deze vier als strategisch voorkeursscenario aan. Als referentiekader geldt het specificatiecanvas, een aanscherping van het bekende vijflagenmodel. Aan zorginformatiebouwstenen-nieuwe-stijl wordt een rol van spil toegedicht, te midden van belangrijke internationale collega-standaarden, en onder geleiding van een gezamenlijk conceptueel betekenismodel.

Spreker
  Paul Oude Luttighuis, Nictiz

  Antje Derksen, Nictiz

Plenaire sessie
13:30 - 14:10
13:30 - 14:10

13:30: Terugblik op de ochtend door de dagvoorzitter, Onno Gabel

13:35: Plenaire presentatie "Fighting for success together"
"Ik heb geleerd dat verliezen niet bestaat. Je wint áltijd iets". Voormalig bokser Arnold Vanderlyde won in zijn imposante bokscarrière op drie achtereen volgende Olympische Spelen de bronzen medaille. Dit maakt Arnold één van de meest succesvolle boksers van Nederland. Nadien vergrootte hij zijn (boks)ring en binnen die cirkel van het leven draagt hij al decennialang een doorwrochte boodschap uit. Tijdens deze presentatie zal hij die delen.

Spreker
 Arnold Vanderlyde

Bron: SportsSpeakers: www.sportsspeakers.nl

Vertrouwen
14:15 - 15:00
14:15 - 15:00

Vertrouwen als onmisbare schakel voor hergebruik van gezondheidsgegevens
Een team moet voorbereid het veld in gaan. Data moet voorbereid zijn om hergebruikt te kunnen worden. Om vertrouwen te krijgen in gegevens van derden zijn bijvoorbeeld antwoorden nodig op vragen als: door wie of wat zijn de gegevens geregistreerd? Wanneer en met welk doel? De Europese Unie geeft met de nieuwe verordening voor Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (eIDAS2) middelen om de betrouwbaarheid en kwaliteit te borgen en de risico’s van digitalisering te verkleinen. Deze verordening past in de Europese ambitie voor een digitaal decennium en is daarom de basis voor de European Health Data Space. In deze presentatie vertelt René hoe eIDAS2 voor zorgverleners de administratieve lasten kan verminderen en de zorg goedkoper kan maken.

Spreker
  René Hietkamp, Zorginstituut Nederland

Twiin x Nuts 2026
15:25 - 16:10
15:25 - 16:10

TxN 2026 - Gezamenlijk groeipad Twiin & Nuts
Op 18 oktober 2022 is het rapport 'TxN 2026 - Gezamenlijk groeipad Twiin & Nuts' gepubliceerd (https://www.twiin.nl/media/418/download). Dit rapport is door Twiin en Nuts gezamenlijk opgesteld en beschrijft het groeipad voor het bijeenbrengen van Twiin en Nuts. De conclusie is dat de impact van het toepassen van de voor het realiseren van de visie benodigde internationale open standaarden groot is en geldt voor een groot aantal zorgtoepassingen. Naar verwachting heeft het groeipad impact op het brede ICT-landschap van de Nederlandse Zorg.
Daarom willen we graag de visie, het groeipad en de conclusies uit het rapport toetsen met het veld. Eind 2002 is al een klein aantal sessies voor geselecteerde gezelschappen uit de Nederlandse gezondheidszorg georganiseerd waarin uitleg werd gegeven over 'TxN 2026'. De eerste respons was positief en daarom willen we de visie en het groeipad breder gaan uitdragen en toetsen. Om een weloverwogen mening over de visie, het groeipad en de conclusies te kunnen vormen is een beeld van de impact voor alle partijen in de Nederlandse zorg-ICT noodzakelijk. Tijdens de sessie zal daarom uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag: Wat betekent dit voor mij? Er zal daarnaast voldoende ruimte zijn voor dialoog met de auteurs Wouter Tesink (VZVZ, Twiin) en Jorrit Spee (Nuts-community, Twiin).

Sprekers
  Wouter Tesink, VZVZ

 Jorrit Spee, Bureau Helder

Landelijk netwerk
16:15 - 17:00
16:15 - 17:00

VWS neemt regie om te komen tot een landelijk dekkend netwerk voor gegevensuitwisseling in de zorg

Op verzoek van het ministerie van VWS is de scenario analyse om te komen tot landelijk dekkend netwerk voor gegevensuitwisseling in de zorg uitgevoerd door D&A medical group. Deze analyse is input voor het in te zetten beleid vanuit VWS. In deze sessie zal de analyse worden besproken en zullen de vervolgstappen worden toegelicht

Sprekers
Ann Ouvry, D&A medical group
René Meijer, Ministerie VWS

Zaal 3
Zaal 3
De patiënt samengevat?
10:20 - 11:05
10:20 - 11:05

De patiënt samengevat - hoe dan?
Er zijn verschillende manieren om een patiëntsamenvatting te delen. Denk aan de huisartsensamenvatting, de spoeddataset, de basisgegevensset zorg in meerdere variaties, de EU patiëntsamenvatting en, last but not least, de International Patient Summary. In deze sessie gaan we in op de inhoudelijke verschillen tussen deze samenvattingen. Daarnaast kijken we ook naar de manier waarop de samenvatting tot stand komt en wordt uitgewisseld. Hierbij kunnen het Nationaal Contactpunt voor eHealth en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving een belangrijke rol spelen.

Sprekers
  Maayke Klinkenberg, Nictiz

 Robert Stegwee, HL7 Nederland

Ervaringen uitwisselen rondom MDR
11:30 - 12:15
11:30 - 12:15

Ervaringen uitwisselen rondom MDR


Spreker
Hans Lunenborg, GS1 Nederland

Sessie Interoplab
12:45 - 13:15

Beter inzicht met Interoplab
Aan de hand van praktijkvoorbeelden (BgZ, beeld en veilige mail) vertellen wij onze aanpak om van architectuur tot een werkende implementatie te komen. In vijf stappen behalen wij samen interoperabiliteit. Benieuwd naar onze 5 stappen? Kom dan naar onze lunchsessie!

Spreker:
 Pascal Looije, IT Architect & co-founder Interoplab


SNOMED
14:15 - 15:00
14:15 - 15:00

Patiëntvriendelijke termen in SNOMED, en dan?
Hoe kun je standaardisatie, eenheid van taal en eigen regie voor de patiënt combineren? Aan de hand van een aantal voorbeelden en vragen laten wij in een korte demo zien dat het eenmalig vastleggen van een diagnose met SNOMED, een internationaal medisch terminologiestelsel, voldoende is om een PGO automatisch te kunnen vullen. En zo een patiënt over diens zorginformatie te kunnen informeren in voor hem/haar begrijpelijke taal.  In deze interactieve sessie gaan we in op het begrip patiëntvriendelijke termen en hoe deze in relatie tot SNOMED staan, op welke wijze patiëntvriendelijke termen ontwikkeld (kunnen) worden en de wijze waarop Nictiz deze beschikbaar stelt via de Terminologieserver. Wij zullen dit doen door te demonstreren hoe men met de API van de Terminologieserver dit op architectuur kan worden geïmplementeerd.
We laten aan de hand van casuïstiek zien dat gestructureerd vastleggen met SNOMED kan zorgen voor een automatische patiëntvriendelijke term. Dit gaan wij demonstreren met praktijkvoorbeelden om zo de toepasbaarheid in praktische setting zo helder mogen weer te geven.
Vervolgens willen in gesprek met het publiek over het gebruik, gebruikerservaringen en eventuele terughoudendheid om SNOMED te gebruiken. Daarbij is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen

Sprekers
  Liesbeth Langenhuysen, Radboudumc

  Natasha Krul, Nictiz

 Chantal Schiltmeijer, Nictiz

Modules
15:25 - 16:10
15:25 - 16:10

Zelfmetingen als moduledienst in de persoonlijke gezondheidsomgeving

MedMij staat voor veilige en betrouwbare inzage in medische gegevens door patiënten om hen meer regie te geven over hun gezondheid. Hiervoor bestaan inmiddels meer dan 50 gegevensdiensten waarmee patiënten gestandaardiseerde gegevens kunnen opvragen in EPD’s en in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bewaren.
Zowel huisartsen, ziekenhuizen en ggz leveren zo al EPD gegevens naar de PGO's. Ervaringen van huisartsen met zelfmetingen leidden tot het verzoek om aanscherping van de gegevensdienst en uit alle sectoren van de zorg komen steeds meer vragen om andere modulediensten of e-health toepassingen beschikbaar te stellen in de PGO's.
Concrete applicaties waar zorgverleners en patiënten behoefte aan hebben zijn zelfmetingen (bloedglucose, bloeddruk), e-afspraken, berichtendiensten en meer. MedMij heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar hoe zulke toepassingen (modules) als modulediensten aan het MedMij Afsprakenstelsel en de bestaande gegevensdiensten kunnen worden toegevoegd. Tijdens de sessie gaan we in op diverse typen modules, de workflow en eisen waaraan voldaan moet worden. Ervaringen met gegevensdiensten zoals zelfmetingen bij de huisartsen worden ook meegenomen.

Sprekers
  Casper van der Harst, St. MedMij

 William Goossen, St. MedMij

Infectieziektebestrijding
16:15 - 17:00
16:15 - 17:00

Informatievoorziening voor Infectieziektebestrijding
Aan het RIVM en de GGDen is gevraagd om samen te werken en te komen tot een High Level Design / Conceptuele Architectuur voor de informatievoorziening ten behoeve van de pandemische paraatheid. Vanuit diverse gelederen is een kernteam met deze vraag aan de slag gegaan. De conclusie is dat om pandemisch paraat te zijn en goed samen te werken er anders gedacht en gewerkt moet worden:
“Maak voor de reguliere infectieziektebestrijding een informatievoorziening die geschikt is voor opgeschaald gebruik”.
GGDen en RIVM nemen u in een rollercoaster mee door de eerste conclusies en aanbevelingen en hoe de landschappen ingericht kunnen en moeten worden om Nederland pandemisch paraat te krijgen en te houden.
De conceptuele architectuur kent meerdere criteria die bijna vanzelfsprekend zijn. De infectieziektebestrijding in Nederland dient naadloos opgeschaald te kunnen worden in geval van een pandemie, met als kernuitvoerders RIVM en GGDen. Dit houdt in dat er tijdens een pandemie grotere volumes verwerkt kunnen worden (opschaling) én dat er vlot nieuwe werkprocessen kunnen worden gestart en ondersteund met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners (wendbaarheid). Kortom: tijdens een pandemie zullen meer én andere mensen, gegevens en processen betrokken zijn bij de infectieziektebestrijding. Het vraagt om een invulling van de partners om elkaars IV-landschap naadloos (“alsof het één is”) op elkaar te laten aansluiten. Daarbij zijn de belangrijkste ontwerpkeuzes voor de informatievoorziening voor die reguliere infectieziektebestrijding:
• Datacentrisch: eenduidige en veilige data vormen het fundament.
• IT-bouwstenen: vormen de basis van de informatievoorziening.

Sprekers
  Pascal Thuis, RIVM

 Laurens Groenewegen, GGD Amsterdam

Zaal 4
Zaal 4
ZiRA
10:20 - 11:05
10:20 - 11:05

ZiRA - steeds beter door samenwerking
De ZiRA kerngroep en werkgroepen werken continu aan verbetering van de ZiRA. Op basis van de ontwikkelingen in het zorgveld van de afgelopen jaren is de referentiearchitectuur doorontwikkeld. Door de intensive samenwerkingen van de ZiRA met de iZiekenhuis community blijft de ZiRA een relevant en waardevol instrument voor de ziekenhuizen en de zorg.
In samenwerking met architecten van verschillende ziekenhuizen zijn de architectuurprincipes van de ZiRA grondig tegen het licht gehouden en aangepast. In de presentatie zullen de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de ZiRA architectuurprincipes worden toegelicht.

Spreker
ZiRA kerngroepleden:
  Hans Boon, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Rob Malschaert, Malschaert Advies

FHIR koppeling voor kwaliteitsregistratie
11:30 - 12:15
11:30 - 12:15

FHIR koppeling voor kwaliteitsregistratie
Samenwerken bij onderzoek o.b.v. kwaliteitsregistraties is topsport! Van schoonspringen naar synchroonspringen: hoe spring je samen in het diepe en help je elkaar tot het beste resultaat?

UMC Utrecht, ErasmusMC, Stichting HemoNED & MRDM werken samen om innovatie bij kwaliteitsregistraties te versnellen. Kwaliteitsregistraties spelen een grote rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg, benchmarking en het bereiken van transparantie. Binnen de architectuur van dit project wordt standaardisatie van data binnen het ziekenhuis toegepast en worden datastromen zoveel mogelijk geautomatiseerd o.b.v. FHIR APIs. Zo wordt registratielast verminderd en ontvangen onderzoekers meer, kwalitatief betere en actuelere data.
Leer tijdens deze sessie meer over hoe samenwerking en welke architectuur aan de basis staat van automatische uitwisseling van grote hoeveelheden kwalitatief goede data.
.
Sprekers:
  Scato Eggen, UMCU

  Mick Boekhoff, MRDM

Sessie Alphatron Medical
12:45 - 13:15

Hoe je met het FAIR-data principe de zorg draaiende kunt houden
De hoeveelheid data in de zorg groeit sterk. Deze data bevatten belangrijke gegevens waarmee de zorg verbeterd kan worden. Maar hoe maak je de groeiende hoeveelheid gegevens toegankelijk? En wie kan er vervolgens iets mee doen?

Aan de hand van de internationale 4 FAIR Data-principes leggen we je in deze sessie uit hoe je de maximale waarde uit je data in een Vendor Neutraal Archief (VNA) kunt halen.

Na deze presentatie weet je hoe de 4 onderstaande FAIR Data-principes praktisch kunnen worden toegepast in je eigen organisatie:
• Findable: vindbaar
• Accessible: toegankelijk
• Interoperable: koppelbaar
• Reusable: herbruikbaar

Spreker:Patrick Zondag, Divisiedirecteur Medical Imaging, Alphatron MedicalGERDA
14:15 - 15:00
14:15 - 15:00

Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek: privacy-vriendelijk, decentraal en domein-overstijgend data delen en analyseren
Uitleg van het project GERDA / Population Health Data NL waarbij uitleg wordt gegeven over de Geintegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek: privacy-vriendelijk, decentraal en domein-overstijgend data delen en analyseren. Zie ook voor meer informatie en achtergrond: https://www.youtube.com/watch?v=OWes6LhgH0g. Uitleg over de onderdelen IT/infrastructuur, privacy/governance en hoe dit praktisch aan te pakken.

Spreker
  Ilona Oude Nijhuis, Room to...

 Maarten Everts, LinksightGroeimodel gegevensset
15:25 - 16:10
15:25 - 16:10

Groeimodel als hulpmiddel om te komen tot duurzame gegevensset implementaties
In deze sessie presenteren we een voorstel groeimodel voor gegevenssets gebaseerd op het lagen model van Nictiz gecombineerd met volwassenheidsniveaus. Het doel is om te komen tot duurzame generieke implementaties conform de landelijke standaarden. Met oog op Wegiz en gegevensuitwisseling in netwerkzorg settings.
Daarnaast vertelt een gebruiker van het Groeimodel hoe zij dit gebruikt om de Gegevensset Passende Zorg duurzaam te krijgen, zodat deze geimplementeerd kan worden in de huidige EPD's zoals Epic.

Sprekers van de Regionale Oncologienetwerken
Lonneke Vermeulen, Klinisch informaticus, IKNL
Floor van Nuenen, Projectleider Citrienfonds programma 'Regionale oncologienetwerken' UMCG
Michael van der Zel, UMCG

Zaal 5
Zaal 5
EA binnen netwerkzorg?
10:20 - 11:05
10:20 - 11:05

Enterprise Architectuur binnen netwerkzorg: hoe dan?

De zorg is georganiseerd in een netwerkstructuur waarbinnen zorgpartijen, verzekeringsmaatschappijen, kwaliteitsinspecties en overheden samenwerken om de beste zorg te leveren voor de patiënt/cliënt. De doelstellingen van deze partijen staan haaks op elkaar en samenwerkingen zijn vaak vluchtig. Deze eigenschappen passen niet goed bij het gedachtegoed van Enterprise Architectuur waarbij men streeft naar een optimale informatievoorziening die ondersteunend is aan het zorgproces. De meeste architectuurmethoden/-frameworks starten met het overeenkomen van een gemeenschappelijk doel, het bepalen van het proces en richten vervolgens de informatie technologie daarvoor in. De resultaten zijn zorgpaden, standaard afvinklijstjes en systemen die hier naadloos op aansluiten, maar de ontwikkelingen binnen de netwerkstructuur van de zorg niet bijhouden. Allemaal punten die gericht zijn op efficiënte zorg, maar die ook tegelijkertijd geschaard kunnen worden onder diverse uitspraken met betrekking tot de gepercipieerde registratielast onder zorgpersoneel.Dit was voor Arjen de aanleiding om in 2021 een literatuuronderzoek op te starten naar de overeenkomsten en verschillen tussen Enterprise Architectuur en Network Governance. De resultaten hiervan worden voorgelegd om te achterhalen of het verhaal herkend wordt en wat er mist. De uitkomsten van de discussie zullen worden gebruikt voor de volgende onderzoeksfase.

Spreker
  Arjen Maris, Universiteit Twente

Stelselregie: FHIR besluit
11:30 - 12:15
11:30 - 12:15

Stelselregie: FHIR besluit en Nationale bibliotheek
Nictiz heeft, als tijdelijk Stelselbeheerder, een advies uitgebracht aan de tijdelijk Stelselhouder (VWS) over de verschillende versies van technische uitwisselformaten en de verschillende versies van de zibs, die gebruikt worden door standaarden voor uitwisseling in de zorg. De essentie van dit advies is om te kiezen voor HL7 FHIR en te gaan werken met zogenaamde baselines (combinatie van versie van FHIR en versie van zibs) op stelselniveau.
De tijdelijk stelselhouder (VWS) heeft dit advies grotendeels overgenomen als besluit. De minister heeft dit besluit, als onderdeel van een Kamerbrief, met het besluit en het advies als bijlage, op 13 april verzonden aan de 2e kamer: Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren | Tweede Kamer der Staten-Generaal .
In deze presentatie wordt kort ingegaan op de achtergronden en het vervolg van dit besluit. Daarnaast wordt ingegaan op de Nationale bibliotheek van standaarden en welke rol deze heeft in het stelsel.
En tot slot zal er ruimte zijn voor discussie en het leveren van input op zowel het FHIR besluit als de Nationale Bibliotheek

Sprekers
  Jan Feenstra, Nictiz

 Fred Smeele, NictizSessie Adapta
12:45 - 13:15

Verlost uit de klauwen van Microsoft: waarom Google de toekomst is van de zorg
Steeds meer zorgorganisaties stappen over op Google Workspace. De belangrijkste argumenten zijn gebruiksgemak, eenvoud in beheer, veiligheid en betaalbaarheid. Tijdens deze sessie laten we zien waarom Google de toekomst is voor de zorg.

Spreker:
 Matthias van Alphen, Adapta

OncoNext
14:15 - 15:00
14:15 - 15:00

OncoNext: overtypen is de standaard?
Binnen de oncologie keten, van screening tot verwijzing en behandeling in het ziekenhuis, zijn meerdere systemen van leveranciers betrokken. Dit leidt tot veel onnodige overtyp momenten, omdat deze systemen niet voldoende op elkaar aansluiten. OncoNext wil hier een oplossing voor bieden en in het kader hiervan is afgelopen jaar onderzocht welke overtyp momenten er zijn in het proces van een borstkankerpatiënt rondom de radiologie en pathologie orders en verslagen. Architectuurmodellen worden gebruikt om het zorgproces en de pijnpunten die optreden op IT-gebied inzichtelijk en begrijpelijk te laten zien aan onder andere de zorgprofessionals en om aandacht te besteden aan alternatieve oplossingsrichtingen. De presentatie wordt gestart door een zorgprofessional met een omschrijving van de dagelijkse praktijk waarin knelpunten en potentiële risico’s voor de patiënt aan bod komen. Vervolgens komen de knelpunten in het zorgproces van een borstkankerpatiënt aan bod door middel van de gemaakte architectuurmodellen. De knelpunten zijn toepasbaar voor meerdere oncologische ketens, aangezien dezelfde ICT-systemen daar niet voldoende aansluiting vinden. De gemaakte modellen kunnen tevens gebruikt worden voor de communicatie met de leveranciers en andere betrokkenen bij het zorgproces. OncoNext ziet een generieke aanpak voor zich, waarbij meerdere oncologische ketens te verbeteren zijn. Het publiek wordt gevraagd om eventuele oplossing richtingen te scoren of zelf met nieuwe oplossingen te komen. Oplossingen kunnen gerealiseerd worden als de diverse leveranciers, financiers en zorgprofessionals samenwerken. Dit is vergelijkbaar met een voetbalteam dat naast spelers, een coach achter zich heeft staan, financiering en natuurlijk supporters.

Spreker
  Amy Heeren, MedicalPHIT

 Lidy Wijers, Alrijne ziekenhuis

Zib-transitie
15:25 - 16:10
15:25 - 16:10

Zib-transitie
Nictiz is de opdrachtnemer van het zib-transitietraject dat uitgevoerd wordt in opdracht van VWS als houder van de zibs als generieke standaard. De uitvoering is belegd bij het zib-transitieteam dat deze presentatie verzorgt. Doel van de zib-transitie is het verbeteren van toepassing en gebruik van zibs zodat zinvol hergebruik van informatie in de zorg groeit, kwantitatief en kwalitatief. Alle aspecten die relevant zijn om die verbetering te bewerkstelligen (techniek, gebruik) worden meegenomen. De zib-transitie is een langere termijn traject van meerdere jaren. In eerste instantie ligt de focus op de periode tot eind 2023. Voor de uitvoering van de zib-transitie sluiten we aan bij de ontwikkeldoelen uit de zib-visie die gepubliceerd is door Nictiz en baseren we de inhoudelijke aanpak op het rapport “Transitieplan - Van zib-compliance naar hergebruik van zorginformatie”. De thema’s waaraan we werken benaderen we steeds vanuit drie verschillende perspectieven maar wel in onderlinge samenhang. Het gaat om het perspectief van de bouwers (de leveranciers): Hoe zorgen voor betere implementeerbaarheid van zibs in de systemen? Het perspectief van de gebruikers: Hoe zorgen voor een betere aansluiting tussen zibs en de gebruikspraktijk? En het perspectief van de onderlinge samenhang in de vorm van de architectuur. Praktisch betekent het dat er 3 werkgroepen zijn die langs die assen werken. Er vinden separate (online)sessies plaats van deze werkgroepen en eenmaal in de 6 weken komen alle deelnemers bij elkaar in een zogeheten “eendaagse” waar samengewerkt wordt aan de verschillende onderwerpen.

De deelnemers zullen geïnformeerd worden over de laatste inzichten op het gebied van zib-compliance en zullen op een interactieve manier gevraagd worden om daarin mee te denken.  

Spreker
  Gé Klein Wolterink, Nictiz