Programma 6 juni 2024


Architectuur in de Zorg: naar een duurzame informatie-uitwisseling. Zonder apenstreken, maar wel met intrinsieke coherentie.

Toegankelijke, goede en betaalbare zorg vraagt om een toekomstvaste architectuur die oog heeft voor informatie-uitwisseling en communicatie. Duurzaamheid in de breedste zin als belangrijk kwaliteitscriterium om niet in de aap gelogeerd te raken!

Op 6 juni staan bijna 20 presentaties geprogrammeerd. Bekijk hieronder het programma.

NIEUW – avondprogramma op 5 juni
In kader van ons 15-jarig jubileum willen we iets nieuws uitproberen EN willen we onze bezoekers de gelegenheid bieden om – tijdens een genoeglijk ‘diner pensant’ – meer toekomstgericht na te denken en te discussiëren over de architectuur-behoeftes van morgen en overmorgen.

Dit avondprogramma wordt georganiseerd op woensdagavond 5 juni in De Keizerskroon te Apeldoorn.
De eerste bevindingen zullen we presenteren tijdens het congres op 6 juni. Bekijk hier het programma van 5 juni.
Het aantal beschikbare plekken voor het avondprogramma is beperkt; aanmelden kan via het registratieformulier.

Donderdag 6 juni 2024

08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
Foyer
Foyer
Ontvangst
08:45 - 09:30
08:45 - 09:30

Pauze
11:05 - 11:30

Lunchpauze incl bezoek aan Apenheul
12:15 - 13:45
12:15 - 13:45

- 12:35-13:35: Rondleiding onder begeleiding van een gidsHet is ook mogelijk om zelf de Apenheul te verkennen óf om in de St@art te blijven.

Pauze
15:05 - 15:25

Borrel & Buffet
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Auditorium
Auditorium
Opening
09:30 - 09:45

Opening door dagvoorzitter Onno Gabel, IHE-Nederland

Spreker
Onno Gabel, dagvoorzitter

Leer van de apen!
09:45 - 10:15

Plenaire presentatie: "Leer van de apen!"
Wat kunnen wij van apen leren als het gaat om samenwerken, communiceren of leiding geven?
Tijdens de openingslezing vertelt Patrick van Veen over het sociaal oergedrag centraal en maakt de link met onze architectengroep.

Spreker
  Patrick van Veen, Gedragsbioloog, Apemanagement

Zibs, OpenEHR en FHIR
10:20 - 11:05
Standaardisatie
10:20 - 11:05

Zibs, OpenEHR en FHIR
De zib-transitie presenteert de visie op de toekomst voor zibs. Welke positie nemen zibs in in het gezondheidsinformatiestelsel? Hoe verhouden zibs zich tot standaarden als OpenEHR, FHIR en SNOMED? Hoe ziet die visie eruit, wat zijn de plannen en wat zijn de resultaten tot nu toe?

Spreker

  Dave van Dijk, Programmamanager zib-transitie Nictiz


HL7 for pluggable AI
11:30 - 12:15
Standaardisatie
11:30 - 12:15

HL7 Standaarden voor pluggable AI in zorgapplicaties
De volgende hype is hier. AI verovert de markt en de zorg doet mee. Voor alle AI-oplossingen geldt dat toegang tot data essentieel is. Iedere zorginstelling beschikt over een woud van applicaties, van EPD tot aan embedded software in apparaten. Hoe krijgt AI toegang tot de relevante bronnen? Hoe worden de resultaten van AI getoond aan zorgverlener en patiënt? Rob Mulders behandelt de vraag of er patronen zichtbaar zijn in de wijze waarop AI ingepast wordt in de architectuur van ziekenhuizen. Welke HL7-standaarden kunnen ingezet worden? Hoe voorkomen we dat iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden?

Spreker
  Rob Mulders, lid van het Actieve Leden Forum van HL7 Nederland


Ongekend én dode hoeken!
13:45 - 14:15

Plenaire presentatie "Dode hoeken, zoals veel data maar niet gekend worden"
De presentatie gaat over de ergonomie van regie, over toename van data maar afname van kennis bij toename van behandelduur met gelijktijdig toename van labelen beeldvorming en stigmatisering. Maar Toon vertelt ook over dat je in de GGZ als patiënt wel echt gek moet zijn om een blanco volmacht te tekenen voor gegevensuitwisseling. Maar een themagericht dashboard welke cumulatief wordt bijgehouden, biedt perspectief, gepersonaliseerde kennis voor de menselijke maat.

Spreker
  Toon Flierman, Psychiater, Pro Persona


RDC in de praktijk
14:20 - 15:05
Standaardisatie
14:20 - 15:05

Van referentie domeinen model naar de praktijk van architectuur in de Care Het Referentie Domeinen Model Care geeft mooie handvatten voor het komen tot een praktisch inzetbare architectuur. Deze presentatie geeft een aantal voorbeelden van architectuur in VVT & VG organisaties en de aanpak om daar toe te komen. Verder gaat de presentatie in op hoe je architectuur in kan zetten om te helpen bij het sturing geven op veranderingen binnen de organisatie en haar IT landschap.

Spreker

 Renske de Ruiter, Informatiemanager en Coördinerend
 verpleegkundige, AxionContinu
 Elise Veltman - van Reekum, Enterprise Architect, AxionContinuGenerieke Functies
15:25 - 16:10
Infra
15:25 - 16:10

Architectuur Generieke Functies
Op dit moment zitten we in de ontwikkelfase van 6 geprioriteerde generieke functies die een fundamentele bijdrage aan de interoperabiliteit gaan leveren en eigenlijk als randvoorwaarde voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid worden gezien. Tijdens de presentatie neemt Ron de aanwezigen mee in de architectuur die daar voor generieke functies bij hoort en maakt hij duidelijk wat van de partijen in het zorgveld wordt gevreaagd.

Spreker
  Ron Obbens, Architect Generieke Functies, Ministerie van VWS

Slotsessie
16:15 - 17:00
16:15 - 17:00

16:15: Keynote "AI voor Verpleegkundig Meesterschap" - Evelien Vaags en Dave Hamersma
We werken binnen Sensire aan meerdere toepassingen van Data Science. Binnen de Wijkverpleging Sensire hebben we als één van de toepassingen Generative AI gebruikt om een samenvatting te maken van de verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Hoe mooi is het dat je op je eigen moment een samenvatting kan genereren en kan lezen? We geven jullie een inkijk in dit traject; we nemen jullie mee in waar we nu staan en welke wensen we nog hebben.

16:35: "Evoluerende zorgarchitectuur: reflectie op het verleden, blik op de toekomst" - Nicky Hekster
Samen met een aantal andere belanghebbenden stond Nicky Hekster in 2010 aan de basis van dit congres. In deze presentatie zal hij terugblikken op die begintijd, maar tegelijkertijd ook, gegeven bijv. landelijke en technologische ontwikkelingen, het voortdurend en dus toekomstig belang van architectuur(denken) in Gezondheid & Zorg benadrukken.

16:55: Afsluiting

Sprekers

  Evelien Vaags, CNIO, Sensire

  Dave Hamersma, Data Scientist, Sensire


 Nicky Hekster, Executive professor, TIAS School for Business & Society


Gibbon
Gibbon
Apenstreken PROMs?
10:20 - 11:05
Informatie
10:20 - 11:05
Standaarden

Apenstreken in Zorgarchitectuur: Het Balanceren van PROMs in Oncologische en Palliatieve Zorg
Er is samenwerking nodig om te komen tot een landelijke doelarchitectuur voor de registratie, verzameling, analyse, en terugkoppeling (naar patiënt en zorgverlener) van patient-gerapporteerde uitkomsten (PRO’s/PROMs). Recent is er miljoenen aan KWF subsidie toegekend voor o.a. de ontwikkeling en implementatie van structurele symptoommonitoring voor patiënten met ongeneeslijke kanker (OPTIMISM), en inzet van patiënt gerapporteerde bijwerkingen-app (PRO-Lung, SYMPHA-trial). Er spelen hierbij allerlei uitdagingen: palliatieve zorg loopt dwars door alle zorgsettingen heen, breder dan alleen de ziekenhuizen – dus de fase van zorg biedt extra complexiteit. Ook de samenwerking met kleine en grote commerciële partijen in het PROMs-speelveld is een uitdaging – hoe zorgen we voor vendor neutrale oplossingen, met scheiding van data en functionaliteit? Waarbij we partijen op een privacy-beschermende manier verbinden en waarde teruggeven, terwijl we de data van meerdere leveranciers beschikbaar maken voor onderzoek en statistiek. Hoe kunnen we een doelarchitectuur opstellen die past bij landelijke afspraken (o.a. DIZRA, CumuluZ) en (inter)nationale informatiestandaarden en wat is context-specifiek nodig?
Denk je mee? Alle input en ideeën zijn welkom!

Spreker
  Marijke Dermois, Klinisch Informaticus, IKNL

Shared Care Planning
11:30 - 12:15
Infra
11:30 - 12:15

Shared Care Planning; van (e-)overdracht naar samenwerking
Binnen Santeon-ziekenhuizen willen we een deel van de zorg onderbrengen bij een thuismonitoringsorganisatie en daarbij ook kunnen samenwerken met thuiszorgorganisaties en huisartspraktijken. De huidige manier van verwijzen biedt onvoldoende functionaliteit voor (langdurige) netwerkzorg. Hier wordt een aanpak gepresenteerd waarbij verschillende (deel-)verwijzingen (en dus behandelrelaties) aan elkaar gelinkt worden, waardoor een individueel zorgnetwerk ontstaat. Dit netwerk wordt gebruikt voor lokalisatie en autorisatie van (relevante) data en zorgverleners. Deze standaard is gebaseerd op IHE Dynamic Care Planning, eOverdracht en Koppeltaal 2.0.

Sprekers
  Bram Wesselo, Data architect, Santeon

  Jorrit Spee, Integratiespecialist, Zorg bij Jou

PLUGIN & IKNL on FHIR
14:20 - 15:05
Standaardisatie
14:20 - 15:05

PLUGIN & IKNL on FHIR
De Nederlandse kanker registratie (NKR) wordt tot op heden vooral handmatig gevuld door datamanagers. Dit moet en kan anders! Met dit in gedachten werkt IKNL aan verschillende projecten, waarbij op basis van FHIR verschillende oplossingen worden ontwikkeld om de gegevens met o.a. ziekenhuizen uit te kunnen wisselen. Binnen deze projecten wordt expliciet aandacht besteed aan de verschillen in architectuur van de ziekenhuizen.

In deze presentatie nemen we jullie mee in de projecten R(H)ONDA en PLUGIN - Hoe gebruiken we FHIR en ZIBS in het ontwikkelen van deze oplossingen? - Welke oplossing sluit het best aan bij de informatie architectuur van uw ziekenhuis?

Sprekers
  Harmke Koning, Klinisch Informaticus, IKNL

  Nathan van der Lei, Machine Learning Engineer, Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Twiin apenkooien
15:25 - 16:10
Standaardisatie
15:25 - 16:10

Twiin de spelregels voor apenkooien in het land van databeschikbaarheid
Twiin in relatie met de NVS, LVS, LDN, Wegiz en de landelijke doelarchitectuur. of te wel: Twiin de spelregels voor apenkooien in het land van databeschikbaarheid In het zorgveld bestaan en ontstaan verschillende initiatieven die bijdragen aan de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. De oplossingen hebben vaak een eigen set afspraken, ze verschillen in doelgroep, scope, uitgangspunten, tijdspad en aanpak. Vaak is er wel een overeenkomst in visie en doel. Twiin verbindt deze initiatieven. Dat vereist een gezamenlijke aanpak en duidelijke taakverdeling. Twiin biedt zorgaanbieders en leveranciers via deelname aan Twiin een platform om mee te helpen en invloed uit te oefenen op ontwikkeling hiervan. Op deze manier kunnen de verschillende initiatieven naar elkaar toegroeien met een samenhangend afsprakenstelsel. In deze presentatie gaan we nader in op wat en hoe Twiin bijdraagt aan de Wegiz, de Nationale Visie en Strategie, het landelijk vertrouwensmodel, het landelijk dekkend netwerk en de doelarchitectuur. Hoe helpt Twiin Health-RI en Cumuluz? Gepresenteerd door de architecten van Twiin!

Spreker
  Ben van der Stigchel, Enterprise Architect, Twiin

Orang-Oetan
Orang-Oetan
IZA naar 2e versnelling
10:20 - 11:05
Infra
10:20 - 11:05

IZA doorschakelen naar de 2de versnelling
Om optimaal gebruik te maken van patiëntgegevens moeten deze, onder passende voorwaarden, beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn voor primair gebruik (tussen zorgverleners in het netwerk van de patiënt/cliënt en de patiënt/cliënt zelf), voor secundair gebruik én voor regie van de patiënt/cliënt en burgers. In de coproductie tussen ministerie VWS en Health-RI wordt nader ingegaan op het medicijn tegen een zorginfarct: het data gedreven lerend gezondheidssysteem. Hiervoor zijn rand voorwaardelijk de architectuur Landelijk Dekkend Netwerk, visie op databeschikbaarheid en Eenheid van Taal; AI zorgt voor het tipping point, om dit te bereiken.

Sprekers
  Niels Bolding, Technical Lead, Health-RI

Gieneke van Veenen, Strategisch adviseur, Directie Informatiebeleid VWSSNOMED-advies - implementatie
11:30 - 12:15
Standaardisatie
11:30 - 12:15

Het SNOMED-advies: wat betekent het voor implementatie in de praktijk?
Nictiz publiceert in april een advies aan VWS waarin aanbevelingen staan om eenheid van taal in de zorg te realiseren. Hierin speelt het gebruik van SNOMED een centrale rol. In 2018 is al afgesproken om medische gegevens met SNOMED uit te wisselen, maar zonder duidelijke afspraken te maken over het hoe. Nictiz adviseert om SNOMED direct voor vastlegging te gebruiken in het primaire zorgproces; hierdoor is geen conversie voor uitwisseling nodig. Nictiz ontraadt het gebruik van mappings tijdens het vastleggen, of tussen vastleggen en uitwisseling. Wij leggen uit waarom. Wat betekent dit voor implementatie? Hoe faciliteren we vastlegging met SNOMED door de zorgverlener? Hoe zorgen we dat de zorgverlener geen last heeft van deze wijziging? En hoe biedt dit ook de voordelen in de praktijk? Wat is daarvoor nodig – aan subsets, aan software, aan zoektermen? Hoe implementeer je een SNOMED-subset in een HIS of EPD? Welke hulp kan Nictiz hierin bieden? En wat verwachten we van andere zorgpartijen? In deze sessie geven wij een overzicht van de inhoud van het SNOMED-advies en de gevolgen ervan voor vastlegging. Wij laten zien hoe het veld zelf subsets kan beheren en hoe deze in software geïmplementeerd kunnen worden om vastlegging eenvoudig te faciliteren. Ook geven wij een overzicht van de trainingen die Nictiz biedt. Wij willen de sessie gebruiken om te peilen wat het veld van Nictiz verwacht; welke hulp zij nodig denken te hebben.

Spreker
  Feikje Hielkema-Raadsveld, Taaltechnoloog, Nictiz

  Sylvia Veereschild, Nictiz

GERDA datawerkplaats
14:20 - 15:05
Regionaal
14:20 - 15:05

GERDA - Opschaling van de regionale datawerkplaats
De afgelopen jaren heeft het GERDA projectteam een gewerkt aan de architectuur (2022) en een proof of concept (2023) van een regionale datawerkplaats. Na een succesvol proof of concept heeft de regio Achterhoek doorgepakt in opschaling. De opschaling heeft zich gericht op 2 aspecten: opschaling van de datawerkplaats onder alle regionale thema's (op basis van transformatieplan) en verkenning van de samenwerking op landelijk niveau (KIK-V x GERDA).

Sprekers


  Ilona Oude Nijhuis, lid Kernteam GERDA (Vereniging Digitalisering
  Zorg Achterhoek)   Maarten Everts, CTO LinksightData Zuid-Limburg
15:25 - 16:10
Regionaal
15:25 - 16:10

Regionaal data-ecosysteem Zuid-Limburg
RSO Zuid-Limburg is bezig met een regionaal data-ecosysteem. Haar architectuur is componeerbaar, decentraal en datacentrisch. Vooruitlopend op de NVS en in lijn met IZA worden huisartsen, GGZ, VVT en MSZ via dit data-ecosysteem op basis van openEHR in staat gesteld transmurale data-samenwerking te gebruiken om de IZA-doelen te behalen. Hierbij sluit RSO Zuid-Limburg aan aan op de landelijke ontwikkelingen als het LVS, CumuluZ etc.

Spreker
  Niels Dekkers, RSO Zuid Limburg

Gorilla
Gorilla
Toegang eigen gegevens
10:20 - 11:05
Informatie
10:20 - 11:05

Toegang tot je eigen gezondheidsgegevens: hoe moeilijk kan het zijn?
In deze presentatie geven Jikke en Johan inzicht in de verschillende aspecten die een belangrijke rol spelen bij het beschikbaar stellen van gezondheidsgegevens aan de burger. Door wet en regelgeving is in de afgelopen jaren de verplichting gekomen voor zorgaanbieders om de informatie digitaal te ontsluiten naar de patiënt. Daarbij moet echter rekening gehouden worden met de eisen die bijvoorbeeld de AVG en de WGBO stellen aan privacy en security. Maar ook recente ontwikkelingen zoals de IZA, de Wegiz en op Europees niveau de EHDS gaan impact hebben op de inrichting van de systemen en platformen die de uitwisselingen moeten faciliteren. Daarnaast zal dit ook gevolgen hebben voor organisaties en processen. Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieder en patiënt is in Nederland het MedMij afsprakenstelsel ingericht. Daarmee kan de burger met een persoonlijke gezondheidsomgeving informatie uitwisselen en voldoen aan de eisen die hierbij gesteld worden. In deze presentatie worden oplossingen getoond voor authenticatie, autorisatie en informatiestandaarden, in deze toepassing voor de gezondheidszorg maar dit kan ook de inspiratie zijn voor andere omgevingen waar persoonsgegevens verwerkt worden.

Spreker
  Jikke Pen, Enterprise Architect, Cinx

  Johan Hobelman, Adviseur, MedMIJ

Elektronisch medicatieoverzicht
11:30 - 12:15
Informatie
11:30 - 12:15

Het elektronische actuele medicatieoverzicht oftewel de e-AMO
In het tijdperk van digitalisering vervagen traditionele papieren ontslagrecepten met het actuele medicatieoverzicht (AMO) en maken plaats voor digitale standaarden. Het cruciale moment van medicatieoverdracht in de zorg vereist een complete en nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens om medicatiefouten en ziekenhuisopnames te voorkomen. De informatiestandaard Medicatieproces 9, is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt. Diverse partijen nemen actief deel aan het Programma Medicatieoverdracht, welke streeft naar de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een efficiënte en veilige elektronische overdracht van medicatiegegevens ter bevordering van goede en veilige zorg. In deze context hebben wij, in nauwe samenwerking met onze leverancier van ons Elektronische Patiëntendossier (EPD), een geoptimaliseerd werkproces ontwikkeld en geïmplementeerd. Hiermee kunnen we direct vanuit het EPD, zonder tussenstap van lokale opslag, het e-AMO digitaal verzenden naar een externe ontvanger. Deze integratie sluit naadloos aan bij het bredere initiatief om elektronische medicatieoverdracht te bevorderen, terwijl we in afwachting zijn van de implementatie van MP9. Zo beschikken we over een efficiënt en veilig werkproces, in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de ambitie van het Programma Medicatieoverdracht.
.
Spreker:
  Mellanie Klok-Everaars, Klinisch Informaticus, OLVG

Betere diagnostiek
14:20 - 15:05
Informatie
14:20 - 15:05

Betere diagnostiek met architectuur
Dicoon is de nieuwe diagnostiek organisatie van drie ziekenhuizen. Bij de oprichting van deze nieuwe organisatie is ervoor gekozen die ook écht los te zetten van de drie oprichtende ziekenhuizen. Hiertoe is gekozen voor een greenfield aanpak, zowel letterlijk als figuurlijk. Inmiddels is een nieuw pand gerealiseerd waarin het lab wordt opgebouwd. Maar ook de informatievoorziening kent een greenfield aanpak: alles nieuw en onder eigen regie. Om deze nieuwe informatievoorziening op te bouwen is gekozen voor een architectuur gedreven aanpak. Rob Malschaert -Enterprise Architect bij Dicoon- vertelt over deze aanpak, en laat concreet zien dat op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel onder architectuur is gewerkt.

Spreker
  Rob Malschaert, Enterprise Architect, Dicoon

ZiRA capabilities
15:25 - 16:10
Standaardisatie
15:25 - 16:10

Aap uit de mouw - ZiRA capabilities voor Netwerkzorg
De hedendaagse zorgbehoefte verandert. We worden steeds ouder en hebben meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd. Mensen krijgen steeds vaker zorg op maat, thuis in hun eigen omgeving. Deze ontwikkelingen vragen om zorg die over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en sectoren heen gaat: netwerkzorg. Wat betekent dit voor het ziekenhuis? Hoe beïnvloedt deze ontwikkeling de organisatie van het ziekenhuis en haar rol? Wat vraagt dit van de informatievoorziening? En (hoe) moet de (referentie)architectuur daarop worden aangepast? De ZiRA kerngroep heeft Netwerkzorg voor 2024 als speerpunt voor de doorontwikkeling en gaat in deze sessie met deelnemers in gesprek over Netwerkzorg capabilities en de uitwerking daarvan in ZiRA-architectuurmodellen.

Sprekers
  Mikis van Dijk, Enterprise Architect, Nictiz

  Hans Boon, Enterprise Architect, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Donderdag 6 juni 2024

08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
Foyer
Foyer
Ontvangst
08:45 - 09:30
08:45 - 09:30

Pauze
11:05 - 11:30

Lunchpauze incl bezoek aan Apenheul
12:15 - 13:45
12:15 - 13:45

- 12:35-13:35: Rondleiding onder begeleiding van een gidsHet is ook mogelijk om zelf de Apenheul te verkennen óf om in de St@art te blijven.

Pauze
15:05 - 15:25

Borrel & Buffet
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Auditorium
Auditorium
Opening
09:30 - 09:45

Opening door dagvoorzitter Onno Gabel, IHE-Nederland

Spreker
Onno Gabel, dagvoorzitter

Leer van de apen!
09:45 - 10:15

Plenaire presentatie: "Leer van de apen!"
Wat kunnen wij van apen leren als het gaat om samenwerken, communiceren of leiding geven?
Tijdens de openingslezing vertelt Patrick van Veen over het sociaal oergedrag centraal en maakt de link met onze architectengroep.

Spreker
  Patrick van Veen, Gedragsbioloog, Apemanagement

Zibs, OpenEHR en FHIR
10:20 - 11:05
Standaardisatie
10:20 - 11:05

Zibs, OpenEHR en FHIR
De zib-transitie presenteert de visie op de toekomst voor zibs. Welke positie nemen zibs in in het gezondheidsinformatiestelsel? Hoe verhouden zibs zich tot standaarden als OpenEHR, FHIR en SNOMED? Hoe ziet die visie eruit, wat zijn de plannen en wat zijn de resultaten tot nu toe?

Spreker

  Dave van Dijk, Programmamanager zib-transitie Nictiz


HL7 for pluggable AI
11:30 - 12:15
Standaardisatie
11:30 - 12:15

HL7 Standaarden voor pluggable AI in zorgapplicaties
De volgende hype is hier. AI verovert de markt en de zorg doet mee. Voor alle AI-oplossingen geldt dat toegang tot data essentieel is. Iedere zorginstelling beschikt over een woud van applicaties, van EPD tot aan embedded software in apparaten. Hoe krijgt AI toegang tot de relevante bronnen? Hoe worden de resultaten van AI getoond aan zorgverlener en patiënt? Rob Mulders behandelt de vraag of er patronen zichtbaar zijn in de wijze waarop AI ingepast wordt in de architectuur van ziekenhuizen. Welke HL7-standaarden kunnen ingezet worden? Hoe voorkomen we dat iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden?

Spreker
  Rob Mulders, lid van het Actieve Leden Forum van HL7 Nederland


Ongekend én dode hoeken!
13:45 - 14:15

Plenaire presentatie "Dode hoeken, zoals veel data maar niet gekend worden"
De presentatie gaat over de ergonomie van regie, over toename van data maar afname van kennis bij toename van behandelduur met gelijktijdig toename van labelen beeldvorming en stigmatisering. Maar Toon vertelt ook over dat je in de GGZ als patiënt wel echt gek moet zijn om een blanco volmacht te tekenen voor gegevensuitwisseling. Maar een themagericht dashboard welke cumulatief wordt bijgehouden, biedt perspectief, gepersonaliseerde kennis voor de menselijke maat.

Spreker
  Toon Flierman, Psychiater, Pro Persona


RDC in de praktijk
14:20 - 15:05
Standaardisatie
14:20 - 15:05

Van referentie domeinen model naar de praktijk van architectuur in de Care Het Referentie Domeinen Model Care geeft mooie handvatten voor het komen tot een praktisch inzetbare architectuur. Deze presentatie geeft een aantal voorbeelden van architectuur in VVT & VG organisaties en de aanpak om daar toe te komen. Verder gaat de presentatie in op hoe je architectuur in kan zetten om te helpen bij het sturing geven op veranderingen binnen de organisatie en haar IT landschap.

Spreker

 Renske de Ruiter, Informatiemanager en Coördinerend
 verpleegkundige, AxionContinu
 Elise Veltman - van Reekum, Enterprise Architect, AxionContinuGenerieke Functies
15:25 - 16:10
Infra
15:25 - 16:10

Architectuur Generieke Functies
Op dit moment zitten we in de ontwikkelfase van 6 geprioriteerde generieke functies die een fundamentele bijdrage aan de interoperabiliteit gaan leveren en eigenlijk als randvoorwaarde voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid worden gezien. Tijdens de presentatie neemt Ron de aanwezigen mee in de architectuur die daar voor generieke functies bij hoort en maakt hij duidelijk wat van de partijen in het zorgveld wordt gevreaagd.

Spreker
  Ron Obbens, Architect Generieke Functies, Ministerie van VWS

Slotsessie
16:15 - 17:00
16:15 - 17:00

16:15: Keynote "AI voor Verpleegkundig Meesterschap" - Evelien Vaags en Dave Hamersma
We werken binnen Sensire aan meerdere toepassingen van Data Science. Binnen de Wijkverpleging Sensire hebben we als één van de toepassingen Generative AI gebruikt om een samenvatting te maken van de verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Hoe mooi is het dat je op je eigen moment een samenvatting kan genereren en kan lezen? We geven jullie een inkijk in dit traject; we nemen jullie mee in waar we nu staan en welke wensen we nog hebben.

16:35: "Evoluerende zorgarchitectuur: reflectie op het verleden, blik op de toekomst" - Nicky Hekster
Samen met een aantal andere belanghebbenden stond Nicky Hekster in 2010 aan de basis van dit congres. In deze presentatie zal hij terugblikken op die begintijd, maar tegelijkertijd ook, gegeven bijv. landelijke en technologische ontwikkelingen, het voortdurend en dus toekomstig belang van architectuur(denken) in Gezondheid & Zorg benadrukken.

16:55: Afsluiting

Sprekers

  Evelien Vaags, CNIO, Sensire

  Dave Hamersma, Data Scientist, Sensire


 Nicky Hekster, Executive professor, TIAS School for Business & Society


Gibbon
Gibbon
Apenstreken PROMs?
10:20 - 11:05
Informatie
10:20 - 11:05
Standaarden

Apenstreken in Zorgarchitectuur: Het Balanceren van PROMs in Oncologische en Palliatieve Zorg
Er is samenwerking nodig om te komen tot een landelijke doelarchitectuur voor de registratie, verzameling, analyse, en terugkoppeling (naar patiënt en zorgverlener) van patient-gerapporteerde uitkomsten (PRO’s/PROMs). Recent is er miljoenen aan KWF subsidie toegekend voor o.a. de ontwikkeling en implementatie van structurele symptoommonitoring voor patiënten met ongeneeslijke kanker (OPTIMISM), en inzet van patiënt gerapporteerde bijwerkingen-app (PRO-Lung, SYMPHA-trial). Er spelen hierbij allerlei uitdagingen: palliatieve zorg loopt dwars door alle zorgsettingen heen, breder dan alleen de ziekenhuizen – dus de fase van zorg biedt extra complexiteit. Ook de samenwerking met kleine en grote commerciële partijen in het PROMs-speelveld is een uitdaging – hoe zorgen we voor vendor neutrale oplossingen, met scheiding van data en functionaliteit? Waarbij we partijen op een privacy-beschermende manier verbinden en waarde teruggeven, terwijl we de data van meerdere leveranciers beschikbaar maken voor onderzoek en statistiek. Hoe kunnen we een doelarchitectuur opstellen die past bij landelijke afspraken (o.a. DIZRA, CumuluZ) en (inter)nationale informatiestandaarden en wat is context-specifiek nodig?
Denk je mee? Alle input en ideeën zijn welkom!

Spreker
  Marijke Dermois, Klinisch Informaticus, IKNL

Shared Care Planning
11:30 - 12:15
Infra
11:30 - 12:15

Shared Care Planning; van (e-)overdracht naar samenwerking
Binnen Santeon-ziekenhuizen willen we een deel van de zorg onderbrengen bij een thuismonitoringsorganisatie en daarbij ook kunnen samenwerken met thuiszorgorganisaties en huisartspraktijken. De huidige manier van verwijzen biedt onvoldoende functionaliteit voor (langdurige) netwerkzorg. Hier wordt een aanpak gepresenteerd waarbij verschillende (deel-)verwijzingen (en dus behandelrelaties) aan elkaar gelinkt worden, waardoor een individueel zorgnetwerk ontstaat. Dit netwerk wordt gebruikt voor lokalisatie en autorisatie van (relevante) data en zorgverleners. Deze standaard is gebaseerd op IHE Dynamic Care Planning, eOverdracht en Koppeltaal 2.0.

Sprekers
  Bram Wesselo, Data architect, Santeon

  Jorrit Spee, Integratiespecialist, Zorg bij Jou

PLUGIN & IKNL on FHIR
14:20 - 15:05
Standaardisatie
14:20 - 15:05

PLUGIN & IKNL on FHIR
De Nederlandse kanker registratie (NKR) wordt tot op heden vooral handmatig gevuld door datamanagers. Dit moet en kan anders! Met dit in gedachten werkt IKNL aan verschillende projecten, waarbij op basis van FHIR verschillende oplossingen worden ontwikkeld om de gegevens met o.a. ziekenhuizen uit te kunnen wisselen. Binnen deze projecten wordt expliciet aandacht besteed aan de verschillen in architectuur van de ziekenhuizen.

In deze presentatie nemen we jullie mee in de projecten R(H)ONDA en PLUGIN - Hoe gebruiken we FHIR en ZIBS in het ontwikkelen van deze oplossingen? - Welke oplossing sluit het best aan bij de informatie architectuur van uw ziekenhuis?

Sprekers
  Harmke Koning, Klinisch Informaticus, IKNL

  Nathan van der Lei, Machine Learning Engineer, Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Twiin apenkooien
15:25 - 16:10
Standaardisatie
15:25 - 16:10

Twiin de spelregels voor apenkooien in het land van databeschikbaarheid
Twiin in relatie met de NVS, LVS, LDN, Wegiz en de landelijke doelarchitectuur. of te wel: Twiin de spelregels voor apenkooien in het land van databeschikbaarheid In het zorgveld bestaan en ontstaan verschillende initiatieven die bijdragen aan de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. De oplossingen hebben vaak een eigen set afspraken, ze verschillen in doelgroep, scope, uitgangspunten, tijdspad en aanpak. Vaak is er wel een overeenkomst in visie en doel. Twiin verbindt deze initiatieven. Dat vereist een gezamenlijke aanpak en duidelijke taakverdeling. Twiin biedt zorgaanbieders en leveranciers via deelname aan Twiin een platform om mee te helpen en invloed uit te oefenen op ontwikkeling hiervan. Op deze manier kunnen de verschillende initiatieven naar elkaar toegroeien met een samenhangend afsprakenstelsel. In deze presentatie gaan we nader in op wat en hoe Twiin bijdraagt aan de Wegiz, de Nationale Visie en Strategie, het landelijk vertrouwensmodel, het landelijk dekkend netwerk en de doelarchitectuur. Hoe helpt Twiin Health-RI en Cumuluz? Gepresenteerd door de architecten van Twiin!

Spreker
  Ben van der Stigchel, Enterprise Architect, Twiin

Orang-Oetan
Orang-Oetan
IZA naar 2e versnelling
10:20 - 11:05
Infra
10:20 - 11:05

IZA doorschakelen naar de 2de versnelling
Om optimaal gebruik te maken van patiëntgegevens moeten deze, onder passende voorwaarden, beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn voor primair gebruik (tussen zorgverleners in het netwerk van de patiënt/cliënt en de patiënt/cliënt zelf), voor secundair gebruik én voor regie van de patiënt/cliënt en burgers. In de coproductie tussen ministerie VWS en Health-RI wordt nader ingegaan op het medicijn tegen een zorginfarct: het data gedreven lerend gezondheidssysteem. Hiervoor zijn rand voorwaardelijk de architectuur Landelijk Dekkend Netwerk, visie op databeschikbaarheid en Eenheid van Taal; AI zorgt voor het tipping point, om dit te bereiken.

Sprekers
  Niels Bolding, Technical Lead, Health-RI

Gieneke van Veenen, Strategisch adviseur, Directie Informatiebeleid VWSSNOMED-advies - implementatie
11:30 - 12:15
Standaardisatie
11:30 - 12:15

Het SNOMED-advies: wat betekent het voor implementatie in de praktijk?
Nictiz publiceert in april een advies aan VWS waarin aanbevelingen staan om eenheid van taal in de zorg te realiseren. Hierin speelt het gebruik van SNOMED een centrale rol. In 2018 is al afgesproken om medische gegevens met SNOMED uit te wisselen, maar zonder duidelijke afspraken te maken over het hoe. Nictiz adviseert om SNOMED direct voor vastlegging te gebruiken in het primaire zorgproces; hierdoor is geen conversie voor uitwisseling nodig. Nictiz ontraadt het gebruik van mappings tijdens het vastleggen, of tussen vastleggen en uitwisseling. Wij leggen uit waarom. Wat betekent dit voor implementatie? Hoe faciliteren we vastlegging met SNOMED door de zorgverlener? Hoe zorgen we dat de zorgverlener geen last heeft van deze wijziging? En hoe biedt dit ook de voordelen in de praktijk? Wat is daarvoor nodig – aan subsets, aan software, aan zoektermen? Hoe implementeer je een SNOMED-subset in een HIS of EPD? Welke hulp kan Nictiz hierin bieden? En wat verwachten we van andere zorgpartijen? In deze sessie geven wij een overzicht van de inhoud van het SNOMED-advies en de gevolgen ervan voor vastlegging. Wij laten zien hoe het veld zelf subsets kan beheren en hoe deze in software geïmplementeerd kunnen worden om vastlegging eenvoudig te faciliteren. Ook geven wij een overzicht van de trainingen die Nictiz biedt. Wij willen de sessie gebruiken om te peilen wat het veld van Nictiz verwacht; welke hulp zij nodig denken te hebben.

Spreker
  Feikje Hielkema-Raadsveld, Taaltechnoloog, Nictiz

  Sylvia Veereschild, Nictiz

GERDA datawerkplaats
14:20 - 15:05
Regionaal
14:20 - 15:05

GERDA - Opschaling van de regionale datawerkplaats
De afgelopen jaren heeft het GERDA projectteam een gewerkt aan de architectuur (2022) en een proof of concept (2023) van een regionale datawerkplaats. Na een succesvol proof of concept heeft de regio Achterhoek doorgepakt in opschaling. De opschaling heeft zich gericht op 2 aspecten: opschaling van de datawerkplaats onder alle regionale thema's (op basis van transformatieplan) en verkenning van de samenwerking op landelijk niveau (KIK-V x GERDA).

Sprekers


  Ilona Oude Nijhuis, lid Kernteam GERDA (Vereniging Digitalisering
  Zorg Achterhoek)   Maarten Everts, CTO LinksightData Zuid-Limburg
15:25 - 16:10
Regionaal
15:25 - 16:10

Regionaal data-ecosysteem Zuid-Limburg
RSO Zuid-Limburg is bezig met een regionaal data-ecosysteem. Haar architectuur is componeerbaar, decentraal en datacentrisch. Vooruitlopend op de NVS en in lijn met IZA worden huisartsen, GGZ, VVT en MSZ via dit data-ecosysteem op basis van openEHR in staat gesteld transmurale data-samenwerking te gebruiken om de IZA-doelen te behalen. Hierbij sluit RSO Zuid-Limburg aan aan op de landelijke ontwikkelingen als het LVS, CumuluZ etc.

Spreker
  Niels Dekkers, RSO Zuid Limburg

Gorilla
Gorilla
Toegang eigen gegevens
10:20 - 11:05
Informatie
10:20 - 11:05

Toegang tot je eigen gezondheidsgegevens: hoe moeilijk kan het zijn?
In deze presentatie geven Jikke en Johan inzicht in de verschillende aspecten die een belangrijke rol spelen bij het beschikbaar stellen van gezondheidsgegevens aan de burger. Door wet en regelgeving is in de afgelopen jaren de verplichting gekomen voor zorgaanbieders om de informatie digitaal te ontsluiten naar de patiënt. Daarbij moet echter rekening gehouden worden met de eisen die bijvoorbeeld de AVG en de WGBO stellen aan privacy en security. Maar ook recente ontwikkelingen zoals de IZA, de Wegiz en op Europees niveau de EHDS gaan impact hebben op de inrichting van de systemen en platformen die de uitwisselingen moeten faciliteren. Daarnaast zal dit ook gevolgen hebben voor organisaties en processen. Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieder en patiënt is in Nederland het MedMij afsprakenstelsel ingericht. Daarmee kan de burger met een persoonlijke gezondheidsomgeving informatie uitwisselen en voldoen aan de eisen die hierbij gesteld worden. In deze presentatie worden oplossingen getoond voor authenticatie, autorisatie en informatiestandaarden, in deze toepassing voor de gezondheidszorg maar dit kan ook de inspiratie zijn voor andere omgevingen waar persoonsgegevens verwerkt worden.

Spreker
  Jikke Pen, Enterprise Architect, Cinx

  Johan Hobelman, Adviseur, MedMIJ

Elektronisch medicatieoverzicht
11:30 - 12:15
Informatie
11:30 - 12:15

Het elektronische actuele medicatieoverzicht oftewel de e-AMO
In het tijdperk van digitalisering vervagen traditionele papieren ontslagrecepten met het actuele medicatieoverzicht (AMO) en maken plaats voor digitale standaarden. Het cruciale moment van medicatieoverdracht in de zorg vereist een complete en nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens om medicatiefouten en ziekenhuisopnames te voorkomen. De informatiestandaard Medicatieproces 9, is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt. Diverse partijen nemen actief deel aan het Programma Medicatieoverdracht, welke streeft naar de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een efficiënte en veilige elektronische overdracht van medicatiegegevens ter bevordering van goede en veilige zorg. In deze context hebben wij, in nauwe samenwerking met onze leverancier van ons Elektronische Patiëntendossier (EPD), een geoptimaliseerd werkproces ontwikkeld en geïmplementeerd. Hiermee kunnen we direct vanuit het EPD, zonder tussenstap van lokale opslag, het e-AMO digitaal verzenden naar een externe ontvanger. Deze integratie sluit naadloos aan bij het bredere initiatief om elektronische medicatieoverdracht te bevorderen, terwijl we in afwachting zijn van de implementatie van MP9. Zo beschikken we over een efficiënt en veilig werkproces, in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de ambitie van het Programma Medicatieoverdracht.
.
Spreker:
  Mellanie Klok-Everaars, Klinisch Informaticus, OLVG

Betere diagnostiek
14:20 - 15:05
Informatie
14:20 - 15:05

Betere diagnostiek met architectuur
Dicoon is de nieuwe diagnostiek organisatie van drie ziekenhuizen. Bij de oprichting van deze nieuwe organisatie is ervoor gekozen die ook écht los te zetten van de drie oprichtende ziekenhuizen. Hiertoe is gekozen voor een greenfield aanpak, zowel letterlijk als figuurlijk. Inmiddels is een nieuw pand gerealiseerd waarin het lab wordt opgebouwd. Maar ook de informatievoorziening kent een greenfield aanpak: alles nieuw en onder eigen regie. Om deze nieuwe informatievoorziening op te bouwen is gekozen voor een architectuur gedreven aanpak. Rob Malschaert -Enterprise Architect bij Dicoon- vertelt over deze aanpak, en laat concreet zien dat op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel onder architectuur is gewerkt.

Spreker
  Rob Malschaert, Enterprise Architect, Dicoon

ZiRA capabilities
15:25 - 16:10
Standaardisatie
15:25 - 16:10

Aap uit de mouw - ZiRA capabilities voor Netwerkzorg
De hedendaagse zorgbehoefte verandert. We worden steeds ouder en hebben meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd. Mensen krijgen steeds vaker zorg op maat, thuis in hun eigen omgeving. Deze ontwikkelingen vragen om zorg die over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en sectoren heen gaat: netwerkzorg. Wat betekent dit voor het ziekenhuis? Hoe beïnvloedt deze ontwikkeling de organisatie van het ziekenhuis en haar rol? Wat vraagt dit van de informatievoorziening? En (hoe) moet de (referentie)architectuur daarop worden aangepast? De ZiRA kerngroep heeft Netwerkzorg voor 2024 als speerpunt voor de doorontwikkeling en gaat in deze sessie met deelnemers in gesprek over Netwerkzorg capabilities en de uitwerking daarvan in ZiRA-architectuurmodellen.

Sprekers
  Mikis van Dijk, Enterprise Architect, Nictiz

  Hans Boon, Enterprise Architect, Jeroen Bosch Ziekenhuis

6 juni 2024

Apenheul, Apeldoorn