Programma 20 juni 2019

Thema voor de jubileumeditie van het Congres Architectuur in de Zorg: 10 jaar architectuur: hebben we het oerwoud achter ons gelaten?

Deze jubileum-editie wordt een hele speciale. We kijken terug op de afgelopen 10 jaar en leren lessen voor een nog effectievere inzet van architectuur in de toekomst. Uiteraard vieren we ook het heugelijke feit dat we al 10 jaar inspirerende gesprekken hebben samen. 


Donderdag 20 juni 2019

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
Restaurant
Restaurant
Zaal 1
Zaal 1
Plenaire openingsessie
09:30 - 10:35
Michiel Sprenger, Laurens de Groot en Bob Schat
09:30 - 10:35
Plenaire sessie

09.30 - 09.40: Opening door Onno Gabel, dagvoorzitter

09.40 - 10.15: "10 jaar terugblik en voouitkijken"
Michiel Sprenger
Laurens de Groot, voorzitter NVKI

10.15 - 10:35: "Zorgverlenen en informatiesystemen - hoe kan het beter?"
Bob Schat en verpleegkundigen
Twee ervaren verpleegkundigen uit een groot Nederlands ziekenhuis vertellen waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen met hun informatievoorziening. Het gaat daarbij om ontbrekende informatie, traag werkende voorzieningen, niet op de praktijk gerichte keuzes bij het systeemontwerp en gemiste kansen om de zorg beter te ondersteunen. Vervolgens vat de informatiearchitect de knelpunten samen, rubriceert ze en geeft aan welke acties informatiearchitecten zouden kunnen ondernemen om de zorg daadwerkelijk goed met informatievoorziening te ondersteunen.

Visie op samenhang van zorginfrastructuren in NL
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Martijn Mallie, VZVZ

Visie op landelijke samenhang van zorginfrastructuren in Nederland
Het afgelopen jaar heeft een initiatief plaatsgevonden om een stip op de horizon op te tekenen voor een visie op landelijke samenhang in zorginfrastructuren. Het initiatief is voortgekomen uit een gezamenlijke constatering dat allerlei programma’s in de gezondheidszorg met betrekking tot informatie-uitwisseling onafhankelijk van elkaar richtingen bepaalden. Daarnaast bleek in het zorgveld een sterke behoefte te leven aan het met elkaar kunnen verbinden van bestaande infrastructuren en aan het beschikken over gemeenschappelijke diensten. In deze sessie wordt u bijgepraat over het visiedocument dat ingaat op de centrale vraag: “Hoe kan de zorginfrastructuur in Nederland zo worden ingericht dat alle betrokken partijen hun zorgcommunicatie op een (kosten)efficiënte, betrouwbare en veilige manier kunnen uitvoeren?”.

Spreker
Martijn Mallie, Programma manager PROVES / OTV, VZVZ

Landelijke beeldbeschikbaarheid
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Ursula Letschert, MedicalPHIT
Wouter Tesink, VZVZ

Landelijke beeldbeschikbaarheid
In mei 2018 zijn de leden van het Informatieberaad Afgelopen jaar zijn eisen voor een landelijke beschikbaarheid van beelden opgesteld. Het initiatief voor de landelijke beeldbeschikbaarheid is een van de zorgtoepassingen die onderdeel uitmaakt van Twiin. Het onlangs opgestarte programma Twiin beoogd een afsprakenstelsel en een landelijk dekkende infrastructuur op te leveren die ervoor gaat zorgen dat de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plek is. Hierbij worden lokale en regionale initiatieven voor informatieuitwisseling bij elkaar gebracht en met elkaar verbinden.
Tijdens de sessie wordt dieper ingegaan op eisen en wensen omtrent beeldbeschikbaarheid, de doelstellingen en aanpak van Twiin, opgedane ervaring en resultaten tot nu toe.

Sprekers
Ursula Letschert, Consultant, MedicalPHIT
Wouter Tesink, Lead IT Architect, VZVZ

Plenaire presentaties
13:30 - 14:15
Marc de Graauw, Durk Berks, Toon Weezenberg, Walter de Haan, Femke van der Voort en Jurrian van der Werf
13:30 - 14:15

13:30 - 13:50: Geboortezorg bevalt van vernieuwende architectuur
Marc de Graauw, Durk Berks, Toon Weezenberg, Walter de Haan

13:55 - 14:15: Hoe gaat de arts van de toekomst met de explosie van kennis om?
Femke van der Voort, Owner, Alii
Jurrian van der Werf, Klinisch Informaticus, IKNL


Geboortezorg bevalt van vernieuwende architectuur
De Geboortezorg maakt een frisse start met een nieuwe informatiearchitectuur, gedreven door het programma Babyconnect dat zal lopen tot en met 2022. Bij de Geboortezorg zijn, zoals in veel gebieden in de zorg, veel zorgverleners en instanties betrokken. Zorgverleners kunnen onderling vaker gegevens niet dan wel inzien, communicatie over de keten (verloskundige, echoscopist, gynaecoloog, kraamzorg) gaat veelal met papier, mail, fax en/of telefoon, en de zwangere heeft al helemaal geen totaaloverzicht. Vanuit het perspectief dat de zorgverlener even te gast is in het leven van de zwangere, start Babyconnect met een nieuwe, modulaire architectuur (gebruik makend van en in aansluiting op landelijke en internationale ontwikkelingen). Zorgverleners slaan gegevens uit het dossier op in lokale repositories en melden deze aan in regionale registries. De gegevens uit het dossier worden opgesplitst in losse zorginformatiebouwstenen (zibs). Andere zorgverleners, en de zwangere zelf kunnen deze informatie raadplegen via dynamische views: dus niet alleen de originele documenten, maar juist ook integrale en op maat gesneden overzichten. Binnen de regio Amsterdam en Noord-Holland Noord krijgt dit gestalte door de inzet van IHE XDS, waarmee onder regie van de zwangere zelf regionaal en interregionaal met aandacht voor privacy en security informatie kan worden gedeeld. Informatiesystemen stellen zorginformatie-bouwstenen ter beschikking na ieder consult en viewers van diverse leveranciers kunnen de informatiebouwstenen raadplegen: zwangere en zorgverlener kiezen zelf welke. Binnen Babyconnect zijn het de gebruikers die vanuit gebruikersgroepen leidend zijn in de zoektocht naar oplossingen.

Sprekers
Marc de Graauw, Babyconnect
Durk Berks, Dijklander Ziekenhuis
Toon Weezenberg, Babyconnect
Walter de Haan, SIGRA

Hoe gaat de arts van de toekomst met de explosie van kennis om?
De vooruitgang in geneeskunde is fenomenaal doordat het handelen drijft op wetenschappelijke kennis en deze kennis enorm toeneemt. Zoveel zelfs, dat het handelen dreigt achter te gaan lopen op de mogelijkheden. Op welke manier kunnen we complexe medische kennis op de juiste manier in het medisch handelen beschikbaar blijven maken? Alii en iKNL laten zien hoe open internet- en informatiestandaarden nu al in toenemende mate een belangrijke bijdrage leveren aan de besluitvorming voor kankerpatiënten, waarmee de wereld van personalised medicine wellicht dichterbij is dan we denken.

Sprekers
Femke van der Voort, Owner, Alii
Jurrian van der Werf, Klinisch Informaticus, IKNL

Volwassenheidsmodel(len) Architectuur
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Sprekersnaam volgt

Volwassenheidsmodel(len) Architectuur
Tekst volgt.

Spreker

Is zorg zonder AI over 5 jaar nog mogelijk?
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Henk Hutink, programmamanager en strategisch adviseur voor sectorale zorg-ICT vraagstukken, Nictiz

Is zorg zonder AI over 5 jaar nog mogelijk?
In deze presentatie gaan we in op de AI-aspecten in de zorg. Dit zijn een aantal willekeurige vragen die leven: * Wat is de impact van artificial intelligence op de zorg en het ICT-landschap? * Hoe gaat AI zorgprocessen veranderen? * Hoe beheer je als zorginstelling AI? * Waar moet je op letten bij het inkopen van de software dat gebruik maakt van AI?

Spreker
Henk Hutink, Nictiz

Plenaire afsluiting: Diermanagement in uw organisatie
16:15 - 17:00
Spreker van Burgers' Zoo en dagvoorzitter
Spreker van Burgers' Zoo
Dagvoorzitter

Plenaire sessie
16:15 - 16:45 Diermanagement in uw organisatie
16:45 - 16:55 Afsluiting door dagvoorzitter

Zaal 2
Zaal 2
Brief VWS “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg

Brief VWS aan Tweede kamer “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”
Een sessie van de architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg. In deze sessie besteden we aandacht aan de brief “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg” die op 20 december 2018 is verzonden aan de minister. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft gemerkt dat het veld een zetje in de goede richting nodig heeft. Daarom is besloten meer regie te gaan voeren op de gegevens-uitwisseling in de zorg. Wij leggen hier uit wat er nu precies in de brief gezegd is (samen met VWS) en wat dat betekent voor een integrale architectuurbenadering met als resultaat gegevensuitwisseling in de zorg.

Spreker

Architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg

Organiseren van architectuur op stelselschaal
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg

Organiseren van architectuur op stelselschaal
Een sessie van de architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg. Het is niet makkelijk om in een ingewikkeld speelveld oplossingen voor de geprioriteerde zorgprocessen te realiseren. De veranderingen die daarvoor nodig zijn, zijn pas in laatste instantie technologisch van aard. Veel eerder zijn zij informatiekundig, organisatorisch, bestuurlijk en juridisch van aard. Toch moeten deze aspecten bij elkaar blijven aansluiten, zodat het geheel in samenhang kan functioneren. En ook al heeft de Tweede Kamer aan het Ministerie van VWS gevraagd om meer regie te voeren, het zullen de partijen gezamenlijk zijn die de doelen moeten gaan realiseren. Elk met hun eigen perspectief en vertrekpunt.
In die coördinatie speelt de Architectuurcommunity Zorg een sleutelrol: als vormgever van gezamenlijke architectuurkaders én als kennisplatform voor al die programma’s en projecten.

Spreker
Architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg

Een datamodel voor zeldzame ziektes
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Petra Poulissen (patiënt), Liesbeth Siderius (kinderarts)
Marc de Graauw (ICT architect)

Een datamodel voor zeldzame ziektes
In 2009 heeft de "European Patient Organization on Rare Disease" (EURORDIS) drie veel voorkomende problemen rond zeldzame ziektes geconstateerd:
- een langdurig traject tot de diagnose
- noodzaak van multidisciplinaire aanpak
- gebrek aan afdoende sociale zorg.

Om deze problematiek te ondervangen is een website opgezet (rarecare.world) i.h.k.v. VWS-project "Stem van de Patiënt". Hiervoor is een achterliggend datamodel van zeldzame ziekten opgesteld, waarbij de relaties tussen o.a. ziekte, kenmerken, symptomen, functioneren en ondersteuning gemodelleerd zijn en van deze gerelateerd zijn aan de internationale terminologiestandaarden LOINC, Snomed CT, ICD, ICF, HPO, Orphanet.

In deze presentatie legt een patiënt uit welke problematiek ervaren is, licht een kinderarts toe welke obstakels er voor de arts zijn bij het komen tot een diagnose en behandeling, en wordt het datamodel gepresenteerd wat opgesteld is om deze problematiek op eenduidige en gestructureerde wijze aan te pakken. Hoewel opgesteld in het domein van zeldzame ziektes is het model breder inzetbaar.

Sprekers
Petra Poulissen (patiënt), Liesbeth Siderius (kinderarts), Marc de Graauw (ICT architect)

Eenheid van Taal
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Pim Volkert (Nictiz)
Koen van Gool (RIVM)

Eenheid van Taal – workshop
Na een korte inleiding over Eenheid van Taal en een update van de actuele stand van zaken willen we met de groep aan de slag gaan.
Hoe werkt Eenheid van Taal bijvoorbeeld bij overdracht van ziekenhuis naar huisarts of verpleeghuis? We willen de deelnemers hier zelf mappings voor laten maken. Daarnaast willen we deelnemers laten ervaren wat het verschil is tussen standaarden in het primair proces en standaarden die gebruikt worden in het secundair proces.
Aan het eind van de de sessie moet duidelijk zijn dat Eenheid van Taal eigenlijk pure architectuur is.

Sprekers
Pim Volkert (Nictiz)
Koen van Gool (RIVM)

Zaal 3
Zaal 3
Regionaal Zorgcommunicatie Platform tbv PGO's
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Angélique Van Der Veer, RZCC

Regionaal Zorgcommunicatie Platform ten behoeve van PGO's
In Zuidoost-Brabant heeft RZCC besloten te starten met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) om de implementatie van PGO's te versnellen. Een onafhankelijk, neutraal en technisch regionaal platform. Het RZP creëert een tussenlaag waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO's ook allemaal maar één keer aan het platform. Voor de patiënt maakt het op deze manier niet uit welke PGO hij kiest. Angélique van der Veer licht toe hoe de regio Zuidoost-Brabant tot deze oplossing is gekomen, hoe het eruit ziet en welke stappen er genomen worden om dit te realiseren. Daarnaast zal ze ook de uitdagingen en kansen van de implementatie van een RZP bespreken.

Spreker
Angélique van der Veer, Programmamanager, RZCC

Informatie-uitwisseling in 2029
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Jaco van Duivenboden, Senior Adviseur eHealth resp. Informatiearchitect, Nictiz
Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Informatie-uitwisseling in 2029
Het landschap voor de uitwisseling van medische gegevens is anno 2019 complex. Binnen en buiten de zorg zijn er structuren in gebruik, maar een samenhangend beeld is er nog niet. Hoe ziet het landschap er idealiter uit in 2029? Nictiz kijkt naar die toekomst en onderzoekt verschillende vormen van informatie-uitwisseling en wat er nodig is om die optimaal (samen) te laten werken voor betere gezondheid. In deze workshop delen en toetsen we onze inzichten en gaan we met u in gesprek over 2029.

Sprekers
Jaco van Duivenboden, Senior adviseur eHealth, Nictiz
Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

XDS doelarchitectuur en een doorkijkje naar netwerkzorg
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Inez Zomerdijk, projectmanager, OLVG
Thiemo Steen, informatiearchitect, OLVG

XDS doelarchitectuur en een doorkijkje naar netwerkzorg
We laten zien hoe wij in projectfases toewerken naar onze XDS doel architectuur, waarin we beelden kunnen delen met zorgpartners en patiënten. We geven een inkijkje waar de doelarchitectuur gerelateerd is oplossingen voor netwerkzorg waar OLVG in samenwerking met netwerkpartners aan werkt.

Sprekers
Inez Zomerdijk, OLVG
Thiemo Steen, OLVG

FHIM, FHIR, and Blockchain
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Jason Lee

FHIM, FHIR, and Blockchain. Integrating for Healthcare Interoperability

Spreker
Jason Lee

Zaal 4
Zaal 4
H: Registratie aan de bron implementeren, hoe doe je dat?
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Bob van Os, Nictiz
Ruben de Boer, VWS

Zuidoost-Brabant heeft RZCC besloten te starten met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) om de implementatie van PGO's te versnellen. Een onafhankelijk, neutraal en technisch platform. Een RZP creëert een tussenlaag waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO's ook allemaal maar één keer aan het platform. Voor de patiënt maakt het op deze manier niet uit welke PGO hij kiest. Toelichting hoe de regio Zuidoost-Brabant tot deze oplossing is gekomen, hoe het eruit ziet en welke stappen er genomen zijn om dit te realiseren.
Sprekers
(Bob van Os (Nictiz) en Ruben de Boer (VWS)

eID in de zorg
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Bob van Os, Nictiz
Ruben de Boer, Ministerie van VWS

eID in de zorg
Tijdens de presentatie informeert Nictiz in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport u over de ontwikkelingen rondom het elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg en de Wet Digitale Overheid (WDO) en wat dit betekent voor u en uw organisatie. U hoort alles over digitaal inloggen en de hoge eisen die gesteld worden aan de veiligheid van de gegevens en aan de privacy van de burger/patiënt. De WDO, die naar verwachting 1-1-2020 in werking treedt, regelt dat patiënten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen inloggen bij hun zorgdienstverlener.

Sprekers
Bob van Os, Programmamanager eID in de Zorg, Nictiz
Ruben de Boer, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registratie aan de bron implementeren, hoe doe je dat?
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Ge Klein Wolterink, Registratie aan de bron

Registratie aan de bron implementeren, hoe doe je dat? Een praktisch model en bijbehorende handleiding.
Aan de hand van een implementatiemodel wordt ingegaan op alle aspecten die bij een concrete implementatie aan de orde zijn. Het gaat over de noodzakelijke gedragsverandering bij het registreren van gegevens en de functionele eisen die worden gesteld aan de informatiesystemen om de zorgverlener hierin te ondersteunen. Verder de uitdaging om aan te sluiten bij het zorgproces en wat dat betekent. En natuurlijk ook de praktische aspecten van de toepassing van zibs en de BgZ, wat dit betekent voor de systemen, de discussie over HL7 CDA en FHIR en infrastructuuroplossingen.

Spreker
Ge Klein Wolterink, Inhoudelijk expert, Registratie aan de bron

Nederland en Europa - samenwerking in de zorgICT
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Vincent van Pelt, Nictiz

Nederland en Europa - samenwerking in de zorgICT
Welke rol speelt Europa in de zorgICT in Nederland? En welke rol speelt Nederland in Europa?

Spreker
Vincent van Pelt, Nictiz

Gebruik referentie- architectuur ZiRA
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Gebruik van de referentiearchitectuur ZiRA
Een oerwoud aan modellen in de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA), je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Wie verder kijkt, ontdekt een flexibel hulpmiddel waarmee je de informatievoorziening en -organisatie in het ziekenhuis heel precies in kaart kunt brengen. Maar waar begin je? Hoe pas je al die modellen toe? Wat valt er nog meer te ontdekken? De ZiRA is een referentiearchitectuur bedoeld als hulpmiddel voor vraagstukken tussen organisatie en informatievoorziening van voor en door de Nederlandse ziekenhuizen. De kern van de ZiRA bestaat uit een set van principes, een businessmodel, bedrijfsfunctiemodel, dienstenmodel, procesmodel, informatiemodel en een applicatiefunctiemodel. Wij delen ervaringen, tips en suggesties zodat u niet verdwaald, samen ontdekken we nieuwe paden en onontgonnen gebieden zodat een duurzame architectuur ontstaat die ook geschikt is voor een volgende generatie

Spreker
Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Bush rondleiding
Bush rondleiding
Burgers' Bush Rondleiding 1
10:40 - 11:40
10:40 - 11:40

Burgers' Bush Rondleiding
Tijdens deze jubileumeditie bieden we - naast het inhoudelijk programma - ook de mogelijkheid aan om meer te weten te komen van Burgers' Zoo.
Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids, wordt er een wandeling door Burgers' Zoo gemaakt. De gids is een vrijwilliger die hiervoor speciaal in Burgers' Zoo is opgeleid. Je zult ontdekking doen die je waarschijnlijk zonder gids niet gezien zou hebben. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je van te voren aanmelden via het registratieformulier.

Burgers' Bush Rondleiding 2
13:10 - 14:10
13:10 - 14:10

Burgers' Bush Rondleiding
Tijdens deze jubileumeditie bieden we - naast het inhoudelijk programma - ook de mogelijkheid aan om meer te weten te komen van Burgers' Zoo.
Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids, wordt er een wandeling door Burgers' Zoo gemaakt. De gids is een vrijwilliger die hiervoor speciaal in Burgers' Zoo is opgeleid. Je zult ontdekking doen die je waarschijnlijk zonder gids niet gezien zou hebben. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je van te voren aanmelden via het registratieformulier.

Burgers' Bush Rondleiding 3
14:20 - 15:20
14:20 - 15:20

Burgers' Bush Rondleiding
Tijdens deze jubileumeditie bieden we - naast het inhoudelijk programma - ook de mogelijkheid aan om meer te weten te komen van Burgers' Zoo.
Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids, wordt er een wandeling door Burgers' Zoo gemaakt. De gids is een vrijwilliger die hiervoor speciaal in Burgers' Zoo is opgeleid. Je zult ontdekking doen die je waarschijnlijk zonder gids niet gezien zou hebben. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je van te voren aanmelden via het registratieformulier.

Donderdag 20 juni 2019